Γιαννης Σελιμας

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ

Μας εµπνέει και µας οδηγεί µια Πολιτεία δηµοκρατική και αποκεντρωµένη, µια τοπική αυτοδιοίκηση ισχυρή, ανθρωποκεντρική, µε ανοιχτούς ορίζοντες, τόπος αναγέννησης µιας καινούριας προοδευτικής συλλογικότητας, βήµα για να σταθούν οι Νέοι Πολίτες ατενίζοντας αλλιώς το Μέλλον της Πολιτικής. Για να κάνουµε πράξη τις προσδοκίες της γενιάς µας, για να σχεδιάσουµε τα όνειρα µε δύναµη και ρεαλισµό. Το στοίχηµα της Νέας Πόλης είναι το στοίχηµα του καθηµερινού ανθρωπισµού, της ανοιχτής κοινωνίας στη διαφορετικότητα και τις εξελίξεις, της συµµετοχής των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση, της βιώσιµης ανάπτυξης που σέβεται το µέλλον των επόµενων γενεών, της δηµιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Βιώσιμη Πόλη
Η δηµιουργική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων µπορεί να µετεξελίξει τις πόλεις από αστικούς πυρήνες υποβάθµισης του περιβάλλοντος σε χώρους αναζήτησης αειφόρων πρακτικών και λύσεων, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η αισθητική, αρχιτεκτονική, πολεοδοµική και περιβαλλοντική επανασχεδίαση πόλεων και οικισµών εγκαινιάζει καινούριες ανθρώπινες σχέσεις, οικοδοµεί πολιτισµικές ταυτότητες µε µέλλον στο παγκόσµιο χωριό, δηµιουργεί µια πόλη για τους πολίτες, σε εταιρική σχέση µε την ύπαιθρο και ισόρροπη σχέση µε τον περιαστικό χώρο. Η αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και η διατήρηση και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς αποτελούν τις προϋποθέσεις για την Αρχιτεκτονική µιας Βιώσιµης Πόλης.

Συμμετοχική Πόλη
Οι πόλεις είναι οι άνθρωποι τους. Οι πολίτες αποτελούν το σηµαντικότερο κοινωνικό κεφάλαιο και η Νέα Γενιά την αιχµή µιας Πόλης συµµετοχικής που επενδύει στους ανθρώπους της γιατί αυτοί είναι η δύναµη της. Η συµµετοχή στην τοπική διακυβέρνηση προσδίδει στην πόλη την ικανότητα της αυτοανανέωσης και της αναδηµιουργίας, κοινωνικοποιεί την πολιτική εξουσία, κάνει τις πόλεις χώρους αναζήτησης της καινοτοµίας και αναζωογόνησης του δηµόσιου πεδίου. Η ανάπτυξη και η εµβάθυνση θεσµών συµµετοχικής δηµοκρατίας αποτελεί εγγύηση για την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής. Η αναζήτηση µιας νέας θεσµικής συγκρότησης που να ενεργοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο και να κινητοποιεί του Πολίτες αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Ανοιχτή Πόλη
Οι πόλεις αναδεικνύονται σε κόµβους παγκόσµιων και τοπικών δικτύων καθώς εξουσίες µεταφέρονται διαρκώς από το εθνικό επίπεδο είτε σε υπερεθνικούς θεσµούς είτε σε τοπικούς θεσµούς. Η αναβάθµιση του ρόλους τους τις καθιστά κέντρα πληθυσµιακών, πληροφοριακών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και εµπορικών ροών. Η ανοιχτή ή κλειστή τους υπόσταση καθορίζει σε µεγάλο βαθµό αν θα οδηγηθούν στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται ή θα εγκλωβιστούν σε µια αυτάρεσκη και φοβική αντίληψη στο εσωτερικό τους. Η ανοιχτή κοινωνία δηµιουργεί νέους ορίζοντες στην πόλη, µε την δηµιουργική ενσωµάτωση των µεταναστών, τον σεβασµό στην διαφορετικότητα και την κοσµοπολίτική οπτική που µπορεί να οικοδοµήσει µελλοντικά µια οικουµενικότητα αρχών και αξιών.

Ανθρώπινη Πόλη
Χρειάζεται να υπερασπιστούµε το δηµόσιο χώρο, τον τόπο της συνάντησης, του διαλόγου, ακόµα και της δηµιουργικής διαφωνίας, γιατί αυτός είναι ο κοινός µας χώρος, η υπεραξία της συνύπαρξης µας. Να χτίσουµε της σύγχρονη γειτονιά και να προωθήσουµε σχεδιασµένα µια νέα αντίληψη για τη δηµιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Υπάρχει και ο άλλος δρόµος της αλληλεγγύης και της συνοχής εκτός από αυτόν του ανταγωνισµού και της σύγκρουσης. Να εµπνεύσουµε, πρώτα µες τη δική µας γενιά, µια πολιτισµική αλλαγή στο επίπεδο της καθηµερινότητας, σφυρηλατώντας νέους κοινωνικούς δεσµούς, µε αυτοσεβασµό και αλληλοβοήθεια, µε τον εθελοντισµό και την κοινωνική προσφορά. Χρειαζόµαστε µια νέα στάση ζωής, η Αλλαγή ξεκινά πρώτα από εµάς.

Ο Άλλος Δρόμος
Να γίνουµε δηµιουργικοί και υπεύθυνοι, να διεκδικούµε τα δικαιώµατα µας σαν πολίτες και να τηρούµε τις υποχρεώσεις µας γιατί κι αυτές είναι προϋπόθεση για να ασκήσουν οι συµπολίτες µας τα δικά τους δικαιώµατα. Για διάφανη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση από τις δηµοτικές υπηρεσίες, για καθαρή πόλη, για ιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, για µια αγορά που σέβεται τον πολίτη-καταναλωτή. Έτσι κερδίζουµε την ποιοτική αναβάθµιση της καθηµερινότητας, διεκδικώντας παράλληλα από ένα σύγχρονο κράτος την παροχή των δηµόσιων αγαθών σε υψηλά επίπεδα και τον σεβασµό στα δικαιώµατα του Πολίτη. Ο «άλλος δρόµος» για την Ελλάδα και τη Νέα Γενιά είναι ο δρόµος των υπεύθυνων και ενεργών πολιτών που µε την προσωπική τους στάση και την δηµόσια δράση τους εµπεδώνουν αρχές και αξίες, ανοίγουν το δρόµο της προόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου